Harmonogram
Środa, 3 Marca 2021
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 

Regulamin

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Międzywydziałowe Koło Integracji i Wsparcia "Feniks" zwane dalej Kołem jest organizacją studencką o charakterze wsparcia, pomocy i integracji osób niepełnosprawnych działającym zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Rektora Politechniki Częstochowskiej.

2. Koło działa przy Dziale Nauczania Politechniki Częstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69, 42-200 Częstochowa.

3. Koło posiada bezpośredniego opiekuna, pracownika naukowo-dydaktycznego: dr Juliusz Sętowski.

4. Koło używa pieczęci i prowadzi dokumentację, kronikę oraz posiada logo.

Rozdział II Cele i zadania Koła

1. Podstawowym celem Koła jest zrzeszenie studentów niepełnosprawnych Politechniki Częstochowskiej .

2. Propagowanie systemu "uczelnia bez barier".

3. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

4. Rozwijanie zainteresowań problematyką związaną ze sposobami leczenia i rehabilitacji różnych form niepełnosprawności.

5. Wdrażanie nowoczesnych technik nauczania dla studentów niepełnosprawnych.

6. Upowszechnianie zdrowego stylu życia

Sposoby realizacji

1. Organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych w celu integracji i wsparcia oraz rehabilitacji.

2. Aranżowanie spotkań mających na celu integracje i wzajemne wsparcie.

3. Organizowanie warsztatów tematycznych, prezentacji oraz innych imprez kulturalnych w ramach problematyki zdrowotnej.

4. Nawiązywanie kontaktów oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Rozdział III Członkowie prawa i obowiązki

1. Członkiem Koła może zostać każdy niepełnosprawny student bądź absolwent Politechniki Częstochowskiej.

2. Członkiem Koła zostaje się poprzez przyjęcie do grona członków na mocy uchwały Zarządu w porozumieniu z opiekunem Koła.

3. Utrata praw członkowskich następuje po skreśleniu z listy członków:
a. Na osobisty wniosek członka rezygnującego z działalności w Kole
b. Wykluczenia dokonanego za zgodą opiekuna naukowego na drodze uchwały podjętej na zabraniu członków po uprzednim wniosku Zarządu w sytuacji , gdy postępowanie członka Koła jest niezgodne ze statutem Koła i ze statutem Uczelni.

4. Członek Koła ma prawo do:
a. Czynnego uczestnictwa w pracach Koła.
b. Udziału w zgromadzeniu członków Koła
c. Czynnego i biernego prawa wyborczego
d. Uczestnictwa w innych organizacjach uczelnianych i pozauczelnianych

5. Członek Koła ma obowiązek:
a. Przestrzegać postanowień statutu Koła oraz decyzji i uchwały Zarządu Koła.
b. Czynnie uczestniczyć w pracach Koła
c. Wywiązywać się z powierzonych zadań

6. Skreślenie z listy członków Koła może dokonać tylko Zarząd Koła.

7. Przyznawanie honorowego członkostwa odbywa się poprzez głosowanie członków Koła.

Rozdział IV Finanse

1. Koło finansowane jest ze środków otrzymywanych od władz Politechniki Częstochowskiej, sponsorów, i dotacji budżetowych.

2. Działalnością finansową Koła kieruje Zarząd w porozumieniu z opiekunem naukowym Koła.

Rozdział V Zmiana statutu

1. Zmiana Regulaminu Koła może dokonywać tylko Walne Zebranie Członków Koła w porozumieniu z opiekunem naukowym.

Rozdział VI Zawieszenie działalności

1. Zawiesić działalność Koła może tylko Zarząd wraz z opiekunem naukowym.

2. Rozwiązanie Koła może nastąpić tylko na wniosek Zarządu lub opiekuna naukowego Koła.

3. Decyzja o rozwiązaniu Koła zapada bezwzględną większością głosów członków Koła.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

1. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez zgromadzenie członków i opiekuna naukowego.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez opiekuna naukowego.

3. Regulamin ulega zmianie na mocy uchwały Zgromadzenia Członków po pozytywnym zaopiniowaniu zmiany przez opiekuna naukowego.